^Powrót na Górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

O Nas

Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju zlokalizowane jest w samym centrum miasta przy ulicy Kościuszki 7.  Od wielu lat zapewnia edukację przedszkolną najmłodszym mieszkańcom gminy Trzcińsko-Zdrój. Do przedszkola w roku szkolnym 2017/2017 uczęszcza 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest w czterech grupach :

Słoneczka  - najmłodsza grupa łączona – wychowawca: Katarzyna Rostowska

Biedronki  - grupa pięciolatków i sześciolatków – wychowawca: Teresa Kłonowska

Jeżyki – grupa sześciolatków – wychowawca: Elżbieta Herbin

Krasnale – grupa łączona w filii w Góralicach – wychowawca: Teresa Romaniuk

Dyrektorem Przedszkola  od 01.09.2013 r. jest mgr Bogumiła Gardziejewska. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Trzcińsko – Zdrój a nadzór  sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.  

Do dyspozycji dzieci w budynku przedszkola  w Trzcińsku-Zdroju są 3  sale wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęty, kąciki zainteresowań, które sprzyjają zabawie  wspomagając  rozwój dzieci. Wyposażenie sal będzie systematycznie uzupełniane. Przy przedszkolu znajduje duży plac zabaw.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora. Placówka czynna jest 9 godzin dziennie od 6.45 do 15.45. Zgodnie z potrzebami rodziców dzieci przyprowadzane są do przedszkola od 6.45 do 8.00, a odbierane są od 14.30 do 15.45 z wyjątkiem dzieci realizujących jedynie zajęcia w ramach podstawy programowej od 8.00 do 13.00, dzieci te przyprowadzane są o 8.00 a odbierane o 13.00

Placówka prowadzi żywienie dzieci zgodnie z życzeniami rodziców i wymogami Sanepidu. Kuchnia zapewnia domowe posiłki o stałych porach dla poszczególnych grup:

śniadanie 8.30, 8.50, 9.20

obiad  od 11.30 do 12.40

podwieczorek 14.20

Nauczyciele placówki to pedagodzy wykwalifikowani, pełni ciepła i oddani swojej pracy, dbający o to, aby dzieci czuły się bezpieczne i szczęśliwe i aby w przedszkolu panowała  atmosfera ciepła oraz zrozumienia. Szczególny nacisk kładziemy na to, aby dzieci czuły się kochane i akceptowane. Z dziećmi prowadzone są zabawy i zajęcia rozwijające mowę, spostrzegawczość, myślenie a także zajęcia matematyczne, plastyczne, umuzykalniające, ruchowe, przyrodnicze, itp. Przedszkole zapewnia również pomoc specjalistów, logopedy i oligofrenopedagoga.

 

Celem naszego przedszkola jest :

• wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;

• budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;

• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresu i porażek;

• rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

• troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;

• zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

• budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

• wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

• kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

przedszkole trzcinsko, przedszkole trzcinsko zdroj, przedszkole trzcińsko-zdró, przedszkole trzcińsko

Copyright © 2013. Przedszkole Miejskie Trzcińsko-Zdrój Rights Reserved.