Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Regulamin

REGULAMIN

RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

W TRZCIŃSKU – ZDROJU

Na podstawie Art.53 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Postanowienia wstępne

§ 1

1. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.

2. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.

2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów  i zadań statutowych przedszkola;

gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności przedszkola oraz ustalania zasad użytkowania tych funduszy;

zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka;

uchwalanie regulaminu Rady Rodziców;

uchwalanie preliminarza budżetowego rady na dany rok szkolny;

zaopiniowanie Statutu Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju;

współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki;

opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu.

Organizacja pracy Rady Rodziców

§ 3

1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań.

2. Posiedzenia rady zwoływane są przez Prezydium Rady poprzez ogłoszenie: terminu spotkania (z 7 dniowym wyprzedzeniem), z wyznaczeniem miejsca posiedzenia i porządku obrad. Posiedzenia rady mogą być zwołane z inicjatywy własnej Prezydium Rady  lub na wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków rady.

3. W posiedzeniach rady może brać udział z głosem doradczym dyrektor przedszkola.Tryb podejmowania uchwał

 

 

§ 4

1. Uchwałę podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.

2. Uchwały rady są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców

§ 5

1. Wybory do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym (Ustawa o systemie oświaty, Art.53, ust. 2 i 3).

2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% plus jeden głos spośród uczestników zebrania wyborczego.

4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim zebraniu.

Organy Rady rodziców i ich kompetencje

§ 6

1. Organami Rady Rodziców są: przewodniczący, sekretarz, skarbnik i komisja rewizyjna.

2. Do kompetencji Przewodniczącego  Rady Rodziców należy:

kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców;

opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola;

współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy;

zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców;

kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców;

przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

3. Do kompetencji Sekretarza Rady Rodziców należy:

sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Rodziców;

załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością rady.

4. Do kompetencji Skarbnika  Rady Rodziców należy:

czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego, prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców;

sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie ich prawidłowości oraz zatwierdzanie do wypłaty.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej  Rady Rodziców należy:

dokonywanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej

i stanu gotówki na koncie Rady Rodziców;

składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

§ 7

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców, darowizn oraz innych źródeł ustalonych na posiedzeniu rady.

2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym ogólnym zebraniu.

3. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

4. Ustaloną składkę rodzice wpłacają  maksymalnie w trzech ratach na konto Rady Rodziców w BS w Trzcińsku - Zdroju.

5. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.

6. Fundusze Rady Rodziców przeznaczane są w szczególności na: zakup prezentów z okazji   Mikołaja, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Dziecka, pożegnania 6-latów, opłacenia koncertów, teatrzyków, balu noworocznego, wycieczek oraz imprez okolicznościowych.

7. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem rady zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

2. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.

3. Działalność Rady Rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem. Jeżeli uchwały i decyzje są sprzeczne z interesami placówki, dyrektor przedszkola zawiesza ich wykonanie.

4. Przewodniczący Rady Rodziców lub osoba upoważniona przez niego przekazuje przewodniczącemu nowej rady wszystkie sprawy (łącznie z finansami) związane z działalnością Rady Rodziców.

5. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Regulamin wchodzi w życie  z dniem 1 września 2011 roku.

Data dodania: 2018-10-29 13:54:09
Data edycji: 2018-10-29 13:54:19
Ilość wyświetleń: 121
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Zadzwoń Wyślij e-mail