^Powrót na Górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Statut Przedszkola

                                                         Statut Przedszkola Miejskiego 

w Trzcińsku - Zdroju

 Tekst jednolity.

 

SPIS TREŚCI:

 

Rozdział  I         Postanowienia ogólne

Rozdział  II        Cele, zadana przedszkola

Rozdział  III      Organy przedszkola ich kompetencje

Rozdział  IV      Organizacja przedszkola

Rozdział  V        Pracownicy przedszkola i ich zadania

Rozdział  VI      Wychowankowie przedszkola


Rozdział  VII    Postanowienia końcowe

 

 

Rozdział I

                                                   POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                  

 

§ 1

 1. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną.

 

 1. Siedziba przedszkola znajduje się w Trzcińsku-Zdroju przy ulicy Kościuszki 7.

 

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Trzcińsko-Zdrój.

 

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 

 1. Przedszkole posługuje się podłużną, urzędowa pieczęcią w pełnym brzmieniu

 

PRZEDSZKOLE  MIEJSKIE

74 - 510 TRZCIŃSKO - ZDRÓJ

tel. 91 41 48 114

REGON 320928065

NIP 858 17 88 205

 

      6.  Przedszkole otrzymało:

           1) numer identyfikacji podatkowej 858 17 88 205

           2) numer identyfikacyjny REGON 320928065

 

 

 

§ 2

 

Przedszkole Miejskie w Trzcińsku – Zdroju z oddziałem zamiejscowym w Góralicach zwane w dalszej części ,,przedszkolem” działa na podstawie:

 

 1. 1.      Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( tekst jednolity: Dz. U.
  z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami.

 

 1. 2.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późn. zmianami).

 

 1. 3.       Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z 2001r. poz. 624
  z późn. zmianami).

 

 1. 4.      Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526).

 

 1. 5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz  kształcenia   ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.).

 

 1. 6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
  i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).

 

 1. 7.      Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.).

 

 1. 8.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532).

 

 1. 9.      Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia  29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014r. ,  poz. 1170).

 

 1. 10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2014, poz. 1150).

 

 1. 11.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).

 

 1. 12.   Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
   i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
  w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 414).

 

 1. 13.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478).

 

§ 3

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest

      z dochodów własnych gminy Trzcińsko-Zdrój.

 

 1. Obsługę finansową i księgową przedszkola prowadzi Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty w Trzcińsku-Zdroju.

 

§ 4

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę , nauczanie i wychowanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 15.45,
  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od godziny 8.00 do godziny 13.00, z wyjątkiem  dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z uwzględnieniem przerw ustalonych
  w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 1. Zgodnie z potrzebami rodziców dzieci przyprowadzane są do przedszkola od 6.45 do 8.00, a odbierane są od 14.30 do 15.45 z wyjątkiem dzieci realizujących jedynie zajęcia w ramach podstawy programowej od 8.00 do 13.00, dzieci te przyprowadzane są na 8.00, a odbierane o 13.00.

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który jest ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad higieny i ochrony zdrowia, podstawy programowej wychowania przedszkolnego i liczby dzieci w oddziale.

 

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia
  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 5

 

1.  Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie
z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Trzcińsko-Zdrój.

 

2.  Wysokość opłaty o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą ponad wymiar godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

 2a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust 2, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

 1. 3.      Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 na podstawie obowiązującej Uchwały Rady Gminy Trzcińsko-Zdrój
 2. 4.      Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę reguluje porozumienie przedszkolne zawierane między przedszkolem, reprezentowanym przez dyrektora przedszkola a rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka.
 3. 5.      Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielonych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów
  w dzienniku zajęć prowadzonym przez wychowawcę grupy.
 4. 6.      Przedszkole nie może pobierać opłat innych niż opłata ustalona zgodnie z ust 2a.

 

 

§ 6

 1. 1.    Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
 2. 2.    Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z trzech posiłków(śniadanie, obiad, podwieczorek). w przedszkolu ustala  dyrektor przedszkola w porozumieniu
  z organem prowadzącym  na podstawie wyliczeń intendenta.
 3. 3.    Śniadanie stanowi 28 % stawki żywieniowej, obiad 64% stawki żywieniowej, podwieczorek  8% stawki żywieniowej.
 4. 4.    Do wyliczenia odpłatności za wyżywienie dzieci i nauczycieli przedszkola nie dolicza się podatku VAT.
 5. 5.    W przypadku nieobecności dziecka i pracownika w przedszkolu, stawka żywieniowa zostaje odliczona za każdy dzień  po zgłoszeniu  nieobecności,
  w następnym miesiącu. Zgłoszenie nieobecności może być dokonane osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00 i odnotowane w zeszycie zgłoszeń.
 6. 6.    Rodzice lub opiekunowie wnoszą odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu
  naliczoną z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Odpłatności dokonują na wskazane konto w Banku Spółdzielczym w Trzcińsku – Zdroju.
 7. 7.    Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania złożonych
  w karcie zgłoszenia dziecka oświadczeń dotyczących korzystania z usług przedszkola oraz statutu, a w szczególności do terminowego wnoszenia opłat za przedszkole. W przypadku zmiany zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola może cofnąć podanie rodziców do ponownego rozpatrzenia.
 8. 8.    Opłaty na konto rodzice będą uiszczać na podstawie list płatności wywieszonych w gablocie.
 9. 9.    Wobec rodziców zalegających z opłatami, dyrektor przedszkola może zastosować sankcje w postaci zgłoszenia długu do Krajowego Rejestru Długów.
 10. 10.   Jeżeli nie ma możliwości potrącenia nadpłaty za przedszkola, zwrot następuje                                         wyłącznie na wniosek rodzica miesiąc po dokonaniu nadpłaty lub do końca września następnego roku szkolnego.                                                                

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 7

 1. 1.      Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:

1)        wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)        budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3)        kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych
i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek,

4)        rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne
w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5)        stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6)        troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

7)        zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

8)        budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

9)        wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

10)    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

11)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 1. 2.      Do głównych zadań przedszkola należy:

1)        udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie
z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach,

2)        sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

3)        włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci
i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.

Rozdział  III     
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

§ 8

 

      1.   Organami przedszkola są:

  • Dyrektor przedszkola;
  • Pada Pedagogiczna;
  • Rada Rodziców.

§ 9

 

 1. 1.      Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.
 2. 2.      Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi.
 3. 3.      Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1)        kierowanie działalnością placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)        sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomaganie nauczycieli,

3)        przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

4)        gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5)        przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu przedszkole,

6)        wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

7)        planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

8)        organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

9)        współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi oraz jednostkami wspierającymi przedszkole,

10)     kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

11)    branie udziału w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia awansu zawodowego nauczycieli,

12)    przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,

13)    występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,

14)    zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie
z przepisami kodeksu pracy, bhp i ppoż.,

15)    koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

16)    administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
z obowiązującym regulaminem,

17)    prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

18)    występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy przyznane nauczycielowi uprawnienia zostaną naruszone,

19)    dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego,

20)    ustalanie na wniosek Rady Pedagogicznej ramowego rozkładu dnia dla każdego oddziału, który określa dla każdego oddziału: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,

21)    wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

22)    współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

23)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

 

§10

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

 1. 2.      W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2. 3.      Zebrania rady pedagogicznej odbywają się wg harmonogramu ujętego
  w rocznym planie nadzoru pedagogicznego. W miarę potrzeby zwoływane
  są nadzwyczajne zebrania rady pedagogicznej.
 3. 4.      W zebraniu rady pedagogicznej mogą również brać udział , z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jego przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
  i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 4. 5.      Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 5. 6.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)        zatwierdzanie rocznych planów pracy,

2)        przygotowanie i uchwalenie projektu statutu przedszkola i jego zmian,

3)        podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

4)        podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających
do przedszkola,

5)        ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

6)        uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz innych regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.

 1. 7.      Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:

1)        opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela,

2)        opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola,

3)        opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,

4)        przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora,

5)        opiniowanie kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych
w przedszkolu,

6)        wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,

7)        wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

8)        zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych,

9)        opiniowanie programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich przez dyrektora przedszkola,

10)    opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego przed jego uchwaleniem przez radę rodziców.

 1. 8.      Do kompetencji wnioskodawczych rady pedagogicznej należy:

1)        występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze
w przedszkolu,

2)        wybranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

3)        występowanie z wnioskiem o nadanie imienia przedszkolu,

4)        wnioskowanie w sprawie ramowego rozkładu dnia,

5)        wnioskowanie w sprawie oceny pracy nauczyciela,

6)        rozpatrywanie skierowanych do niej wniosków rady rodziców, dotyczących wszystkich spraw przedszkola.

 1. 9.      Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania liczby członków.
 2. 10.  Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 11

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola
  i stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków.
 2. W skład rady rodziców wchodzi przedstawiciel każdej rady oddziałowej                                    wybrany  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.   Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin,
     w którym w szczególności określa się:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

 1. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)     programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,

b)    programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców.

2)        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, który opracowuje dyrektor przedszkola w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3)        opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

4)        opiniowanie zgody dyrektora przedszkola na działanie stowarzyszeń, organizacji (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) na terenie przedszkola,

5)        występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskami o zbadanie działalności przedszkola,

6)        występowanie do rady pedagogicznej, dyrektora z wnioskami, opiniami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola,

7)        wybranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

 1. 7.      W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.
 2. 8.      Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.

§ 12

 1. 1.      Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
 2. 2.      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

§ 13

 

1. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola,
do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisję w składzie:

1)        trzech członków rady pedagogicznej,

2)        trzech członków rady rodziców,

3)        dyrektor, pełniący funkcję przewodniczącego tej komisji.

 1. 3.      Komisja podejmuje decyzję w trybie głosowania.
 2. 4.      Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów (organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny).

Rozdział  IV     
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 14

 

 1. 1.      Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu  o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7).

 

 1. 2.      Szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny określa Gmina Trzcińsko-Zdrój

§ 15

 

 1. 1.      Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego
  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 2. 2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. 3.      Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 4. 4.      Dzieci przyjmuje się do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 5. 5.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny
  na wolne miejsca w przedszkolu.
 6. 6.      Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 7. 7.      O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor. 
 8. 8.      Do  przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta
  i gminy Trzcińsko-Zdrój
 9. 9.      W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 10, niż liczba wolnych miejsc w  przedszkolu przeprowadza się na pierwszym etapie postępowanie rekrutacyjne, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. 10.   Kryteria w ust  11 mają jednakową wartość.

 

 1. 11.   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 2. 12.   Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość punktową.
 3. 13.   Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Trzcińsko-Zdrój są przyjmowani do przedszkola na wolne miejsca. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Trzcińsko-Zdrój przeprowadza się w/w postępowanie rekrutacyjne.
 4. 14.  Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  składa się odpowiednio do dyrektora publicznego przedszkola.
 5. 15.   Wniosek zawiera:

1)      imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru Pesel – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

2)      imiona i nazwiska rodziców kandydata,

3)      adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

4)      adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,

 1. 16.  We wniosku rodzic wskazuje istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie                    i rozwoju psychofizycznym dziecka w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu              w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych. Jeżeli przyjęcie dziecka do przedszkola, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy przedszkola, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko do przedszkola, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

 1. 17.  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata w/w kryteria ustawowe, zgodnie z zapisem w ustawie o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r.
 2. 18.  Do wniosku dołącza się również  dokumenty - oświadczenia, potwierdzające spełnianie wymagań przez kandydata, określone przez organ prowadzący, jako kryteria dodatkowe.
 3. 19.  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ jestem świadomy odpowiedzialności karnej
  za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 4. 20.  Komisja rekrutacyjna powoływana jest przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Przewodniczący sporządza Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.
 5. 21.  Komisja sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
 6. 22.  Komisja podaje do publiczne widomości listę kandydatów zakwalifikowanych                   i niezakwalifikowanych do przedszkola.
 7. 23.  Komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych                              i nieprzyjętych do przedszkola.
 8. 24.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej                              z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 

 1. 25.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem.

 

 1. 26.  Rodzic może wnieść też odwołanie do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej.

 

 1. 27.  Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

 

 1. 28.  Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 1. 29.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego są nadal wolne miejsca dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

 1. 30.  Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzana jest rekrutacja.

 

 1. 31.  Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio w/w przepisy.

 

 1. 32.  Dane osobowe kandydatów - przyjętych, zgromadzone w celach rekrutacyjnych oraz dokumentacja rekrutacyjna przechowywana jest nie dłużej niż do końca okresu, w której dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

 

 1. 33.  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach rekrutacji przechowuje się przez okres roku, chyba, że została wniesiona skarga
  i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 2. 34.  Od 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania
  z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
 3. 35.  Od 1 września 2017 r. dzieci w wieku 3 lat mają prawo do korzystania
  z wychowania przedszkolnego.

§ 16

 1. 1.    Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka nieobjętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
  z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1)        zalegania z odpłatnością za co najmniej dwa okresy płatnicze,

2)        nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu przez 14 dni i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,

3)        zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych oraz odmowy ze strony rodziców (opiekunów prawnych) współpracy z przedszkolem, wychowawcą, specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczna i zdrowotną. 

 1. 2.    Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje na podstawie decyzji dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

 

§ 17

 1. 1.    Szczegółowe zasady organizacji przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
 2. 2.    W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, a także podaje się,
  w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 18

 1. 1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
  w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. 2.      Przedszkole jest placówką czterooddziałową, z oddziałem zamiejscowym
  w Góralicach.
  1. 3.      Ilość oddziałów może ulegać zmianie ze względu na liczbę dzieci oraz organizację pracy w  przedszkolu.

 

 1. 4.      Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.
 2. 5.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.
 3. 6.      W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa niż określona w ust 4.
 4. 7.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.
 5. 8.      W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli,
  w okresach międzyświątecznych, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję
  o łączeniu oddziałów.
 6. 9.      Liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 osób.

§ 19

 1. 1.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą
  i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego.
 2. 2.      Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu, przy czym:

1)        co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2)        co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym , na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.),

3)        najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4)        pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 1. 3.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. 4.      Na wniosek rodziców, za zgoda organu prowadzącego i w porozumieniu
  z dyrektorem przedszkole może organizować bezpłatne zajęcia dodatkowe
 3. 5.      Na wniosek rodziców przedszkole może organizować naukę religii w grupie dzieci 5-6 –letnich zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. 6.       Za zgodą rodziców dzieci mogą uczęszczać na zajęcia z logopedą.
 5. 7.      Od 1 września 2015r. w przedszkolu w ramach godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej  odbywać się będą zajęcia z języka obcego dla pięciolatków.
 6. 8.      Obowiązkowe zajęcia z języka obcego dla młodszych dzieci zostaną zapewnione od 1 września 2017r.
 7. 9.      Przedszkole nie może pobierać innych opłat niż ustalone przez radę gminy (maksymalnie 1 zł za godzinę) w czasie  pobytu dziecka w przedszkolu.
 8. 10.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi  około 15 minut  do 20 minut dla dzieci 3 i 4-letnich oraz 25 minut do  30 minut dla dzieci 5-6 letnich.
 9. 11.   Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
 10. 12.  Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.
 11. 13.  Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziałów lub realizowanych zadań,
  z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 12. 14.  Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciele, w miarę możliwości, opiekują się danym oddziałem dzieci przez cały okres ich uczęszczania do przedszkola.
 13. 15.  Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy danego oddziału opiekę nad dziećmi z danego oddziału pełnią nauczyciele z innych oddziałów, do których przyprowadzono dzieci, wg specjalnie opracowanych procedur.

 

 

§ 20

 1. 1.      Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)        4 sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV),

2)        pomieszczenie do pracy logopedycznej,

3)        szatnie dla dzieci,

4)        pomieszczenia gospodarcze,

5)        łazienki i toalety,

6)        pomieszczenia administracyjne,

7)        pomieszczenia kuchenne,

8)        pomieszczenia piwniczne i strych.

 1. 2.      Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
  z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo-rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci.
 2. 3.      Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
 3. 4.      W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni C, a przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia w porozumieniu
  z organem prowadzącym przedszkole.
 4. 5.      Przedszkole może organizować dla swych wychowanków wyjazdy, wycieczki autokarowe. Szczegółowe zasady organizacji takich wyjazdów określają odrębne przepisy.
 5. 6.      Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane z dyrektorem lub osobą go zastępującą. Szczegółową organizację zajęć poza terenem przedszkola określa Regulamin spacerów i wycieczek organizowanych w Przedszkolu Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

§ 21

 1. 1.      Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy
  i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
 2. 2.      Przedszkole sprawuję opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali przedszkolnej, do chwili odebrania dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
 3. 3.      Dziecko oddane pod opiekę przedszkola może być wydane rodzicom, opiekunom prawnym i innym osobom upoważnionym na piśmie przez rodziców. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz pesel wskazanej przez rodziców osoby upoważnionej i własnoręczny podpis rodzica.
 4. 4.      Dzieci nie są wydawane osobom nietrzeźwym.
 5. 5.      Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

§ 22

 1. 1.      Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu.
 2. 2.      W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka
  i innych osób z placówki, nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
 3. 3.      W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice, opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc.
 4. 4.      W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw, chyba że rodzice przedstawią zaświadczenie lekarskie z zaleceniem podawania lekarstwa lub innych zabiegów pielęgniarskich, dziecku przewlekle choremu, w czasie jego pobytu w przedszkolu, ze wskazaniem dawkowania oraz sposobu użycia leku wraz z informacją przekazaną dyrektorowi przedszkola i po wyrażeniu zgody przez nauczyciela do wykonywania tych czynności pielęgniarskich.
 5. 5.      Po przebyciu przez dziecko choroby zakaźnej, rodzic zobowiązany jest przedstawić nauczycielowi zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność dziecka do pobytu   w przedszkolu.

Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 23

 1. 1.      W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i odpowiednie kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. 2.      Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, kwalifikacje, prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczycieli i przepisy wykonawcze.

 

 1. 3.      Do wykonywania prac administracyjno-gospodarczych zatrudnieni są pracownicy w liczbie uzależnionej od potrzeb w roku szkolnym. Strukturę potrzeb limituje projekt organizacji przedszkola, liczbę pracowników ustala dyrektor a zatwierdza organ prowadzący.

 

 1. 4.      Nauczyciele zobowiązani są:

1)        rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną
i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

2)        wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju,

3)        dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

4)        dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

5)        kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

 1. 5.      Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1)        planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie
z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

2)        wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności
i zainteresowań,

3)        prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców,

4)        stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

5)        zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu
i w czasie wycieczek oraz spacerów,

6)        współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

7)        planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

8)        dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę
o estetykę pomieszczeń,

9)        eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, wyrównawczych,

10)    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

11)    realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

12)    czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień
i uchwał,

13)    inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowych,

14)    realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 1. 6.      Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej
  i metodycznej pomocy ze strony opiekuna stażu, dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej oraz specjalistów, instytucji naukowo-oświatowych.
 2. 7.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
  i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

1)        poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

2)        ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

3)        włączenia ich w działalność przedszkola,

 1. 8.      Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
 2. 9.      Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.
 3. 10.  Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola
  o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.
 4. 11.  Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel obowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.
 5. 12.  Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom wymienionym w § 23 ust. 2.
 6. 13.  Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych przez odrębne przepisy.
 7. 14.  W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wyznaczony nauczyciel, wskazany w stosownym zarządzeniu Burmistrza  Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 24

 1. 1.      W przedszkolu może pracować psycholog, nauczyciel realizujący terapię pedagogiczną. Psycholog, terapeuta może być zatrudniony w przedszkolu lub oddelegowany do pracy w danym przedszkolu przez rejonową poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub nauczyciel zatrudniony w przedszkolu może mieć przyznane nadgodziny na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w danym roku szkolnym po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 2. 2.      Psycholog, terapeuta w przedszkolu otacza opieką wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających niepowodzenia w nauce i sprawiających trudności wychowawcze.
 3. 3.      W szczególności do zadań psychologa, terapeuty należy:

1)        współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej,

2)        prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci,

3)        prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

4)        współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców,

5)        prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli,

6)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. 4.      Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wykonuje każdy wychowawca w swojej grupie na bieżąco.

§ 25

 1. 1.      W przedszkolu może być zatrudniony logopeda, który otacza opieką dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających wady wymowy. W pierwszej kolejności opieką logopedyczną obejmuje się dzieci  5, 6-letnie.
 2. 2.      W szczególności do zadań logopedy należy:

1)        prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej,

2)        diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia
z dzieckiem,

3)        prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,
w zależności od rozpoznanych potrzeb,

4)        współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń wymowy oraz prowadzenia zabaw i ćwiczeń usprawniających narządy mowy,

5)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,

6)        prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli
i rodziców,

7)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 26

 1. 1.      W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel realizujący gimnastykę korekcyjną, który otacza opieką dzieci , których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających wady postawy, określone przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę.
 2. 2.      W szczególności do zadań nauczyciela rehabilitanta należy:

1)        prowadzenie ćwiczeń indywidualnych i grupowych dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

2)        współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń postawy oraz prowadzenia zabaw i ćwiczeń usprawniających zaburzenie,

3)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń postawy, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,

4)        prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli
i rodziców,

5)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27

 1. 1.      W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy samorządowi  na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.
 2. 2.      W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby placówki dyrektor ustala zakres zadań
  i obowiązków pracowników samorządowych.
 3. 3.      Dyrektor zobowiązany jest do zapoznania każdego pracownika samorządowego ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym,
  co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem.
 4. 4.      Stosunek pracy pracowników samorządowych regulują odrębne przepisy.

§ 28

 1. 1.      Do podstawowych zadań i obowiązków samodzielnego referenta do spraw żywienia i zaopatrzenia należy w szczególności:

 

1)        opracowywanie jadłospisów w porozumieniu z dyrektorem i kucharką, zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością.

2)        sporządzanie raportów żywieniowych i wydawanie na ich podstawie artykułów żywnościowych,

3)        prowadzenie kalkulacji posiłków i nie dopuszczanie do przekroczenia ustalonych stawek żywieniowych,

4)        dokonywanie zakupów żywności, środków czystości i innych artykułów niezbędnych w placówce,

5)        prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

6)        sprawdzanie rachunków pod względem merytorycznym,

7)        prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami higieny żywienia zbiorowego i HCCP zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)        wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora.

§ 29

 1. 1.      Do podstawowych zadań i obowiązków kucharki należy w szczególności:

1)        kierowanie pracą kuchni,

2)        przyrządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem i normami żywieniowymi,

3)        dbanie o czystość kuchni, urządzeń i sprzętu kuchennego,

4)        przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HCCP,

5)        codzienne sporządzanie próbek żywieniowych na potrzeby SANEPIDU,

6)        prowadzenie podręcznego magazynu,

7)        wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających
z organizacji pracy przedszkola.

§ 30

 1. 1.      Do podstawowych zadań i obowiązków woźnej  oddziałowej należy
  w szczególności:

1)        utrzymywanie w czystości pomieszczeń  jej powierzonych,

2)        pobieranie z kuchni posiłków dla dzieci i wydawanie ich poszczególnym dzieciom,

3)        pomaganie w karmieniu i wykonywaniu przez dzieci czynności samoobsługowych,

4)        pomaganie nauczycielce w dozorowaniu dzieci podczas wycieczek
i spacerów,

5)        odpowiedzialność za powierzony sprzęt,

6)        spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczycielkę danego oddziału,

7)        pomaganie w przygotowaniu pomocy do zajęć,

8)        wykonywanie innych czynności pomocniczych wynikających z ramowego rozkładu dnia,

9)         wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy w przedszkola.

§ 31

 1. 1.      Do podstawowych zadań i obowiązków konserwatora- palacza należy
  w szczególności:

1)        dbanie o bezpieczeństwo mienia przedszkolnego,

2)        pełnienie służby w budynku i nie wpuszczanie na jego teren osób niepowołanych,

3)        dbanie o wyznaczony teren zielony,

4)        wykonywanie drobnych napraw sprzętu przedszkolnego,

5)        dbanie o czystość i ład w piwnicy,

6)        sygnalizowanie wszelkich uszkodzeń sprzętu i narzędzi,

7)        włączanie i wyłączanie systemu alarmowego,

8)        pomoc w przenoszeniu towarów,

9)        konserwacja grzejników i ich odpowietrzanie,

10)    nadzór nad obiektem przedszkola i składem opału,

11)    palenie w piecu w kotłowni przedszkola,

12)    utrzymanie odpowiedniej temperatury grzewczej,

13)    bieżące, systematyczne czyszczenie pieca co i jego konserwacja,

14)    donoszenie opału do pomieszczenia kotłowni co, wynoszenie popiołu,

15)    porządkowanie i białkowanie kotłowni po sezonie grzewczym,

16)    zakonserwowanie i zabezpieczenie pieca co na okres letni,

17)    wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy w przedszkolu.

18)    Wszelkie sprawy związane z pracą, które nie zostały omówione w zakresie czynności będą rozwiązywane na podstawie Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy.

§ 32

 1. 1.      Do podstawowych zadań i obowiązków sprzątaczki należy w szczególności:

1)        dbanie o bezpieczeństwo mienia przedszkolnego,

2)        sprzątanie sal i pozostałych pomieszczeń w przedszkolu,

3)        mycie i dezynfekowanie zabawek i pomocy dydaktycznych,

4)        mycie okien ,

5)        pranie firanek, ręczników i ścierek,

6)        mycie lamp oświetleniowych wewnątrz przedszkola,

7)        trzepanie dywanów,

8)        wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy w przedszkolu.

§ 33

 1. 1.      Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności :

1)        wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwu dzieci,

2)        udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,

3)        informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

 1. 2.      Wszyscy pracownicy samorządowi muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.
 2. 3.      Szczegółowe zadania i obowiązki dla poszczególnych pracowników samorządowych określają ich zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikające z niniejszego statutu, regulaminu pracy oraz kart stanowiskowych oraz innych wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dyrektora przedszkola.

Rozdział VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 34

 1. 1.      Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. 2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak : odpowiedni poziom rozwoju dziecka, rodzeństwo w przedszkolu, dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. 3.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
  w którym dziecko kończy 8 lat.

§ 35

 1. 1.      Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.

§ 36

 1. 1.      Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. 2.      Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, opiekunowie prawni na początku każdego roku szkolnego.
 3. 3.      W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są do pisemnego złożenia oświadczenia dyrektorowi przedszkola.
 4. 4.      Opłata składki na ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolna.

§ 37

 1. 1.      Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. 2.      Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawa do:

1)        uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów, stanie gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy przedszkola,

2)        uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,

3)        wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków
z obserwacji pracy przedszkola,

4)        wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – radę rodziców,

5)        zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktycznej i wychowawczej.

§ 38

 1. 1.      W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców, opiekunów prawnych dziecka należy:

1)        przestrzeganie niniejszego statutu,

2)        respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

3)        przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo i zgodnie z rozkładem dnia,

4)        terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5)        informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
a zwłaszcza niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych
i chorobach zakaźnych,

6)        kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych
i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

7)        udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku,

8)        punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział w organizowanych zajęciach oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa,

9)        nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im samym oraz innym dzieciom,

10)    wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

 1. 2.      Za zniszczone przez wychowanków mienie przedszkola odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice. Rodzice zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.
 2. 3.      Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do :

1)        dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,

2)        zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

 1. 4.      Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. 5.      Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
  w przedszkolu należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  w przedszkolu.
 3. 6.      Rodzice zobowiązani są do wdrażania i przestrzegania zasad postępowania dziecka w przedszkolu ustalonych w Kodeksie Przedszkolaka.

§ 39

 1. 1.      Formy współpracy przedszkola z rodzicami :

1)        zebrania ogólne,

2)        zebrania grupowe,

3)        konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami
i specjalistami,

4)        zajęcia otwarte,

5)        imprezy i uroczystości z udziałem rodziców,

6)        kącik dla rodziców,

7)        spotkania i zebrania rady rodziców,

8)        w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych organizuje się na terenie przedszkola zebrania szkoleniowe dla rodziców, na które są zapraszani przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej lub inni specjaliści.

 

Rozdział  VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 40

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i pracowników samorządowych.

 

§ 41

 

 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się wywieszenia statutu na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

§ 42

 

 1. 1.      Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 43

 

 1. 1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 44

 

 

1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 45

 

1. Traci moc statut uchwalony przez radę pedagogiczną dnia 29.08. 2011 r.

      2.  Powyższy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

                                                                                               Trzcińsko-Zdrój, 31 sierpnia 2015r.

                                                                                                    Bogumiła Gardziejewska

                                                                                                     Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                 

                                                                                                                                       

                 

Statut Przedszkola Miejskiego
w Trzcińsku - Zdroju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst jednolity.

 

SPIS TREŚCI:

 

Rozdział  I         Postanowienia ogólne

Rozdział  II        Cele, zadana przedszkola

Rozdział  III      Organy przedszkola ich kompetencje

Rozdział  IV      Organizacja przedszkola

Rozdział  V        Pracownicy przedszkola i ich zadania

Rozdział  VI      Wychowankowie przedszkola
Rozdział  VII    Postanowienia końcowe

 

 

Rozdział I

                                                   POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                  

 

§ 1

 1. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną.

 

 1. Siedziba przedszkola znajduje się w Trzcińsku-Zdroju przy ulicy Kościuszki 7.

 

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Trzcińsko-Zdrój.

 

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 

 1. Przedszkole posługuje się podłużną, urzędowa pieczęcią w pełnym brzmieniu

 

PRZEDSZKOLE  MIEJSKIE

74 - 510 TRZCIŃSKO - ZDRÓJ

tel. 91 41 48 114

REGON 320928065

NIP 858 17 88 205

 

      4.  Przedszkole otrzymało:

           1) numer identyfikacji podatkowej 858 17 88 205

           2) numer identyfikacyjny REGON 320928065

 

 

 

§ 2

 

Przedszkole Miejskie w Trzcińsku – Zdroju z oddziałem zamiejscowym w Góralicach zwane w dalszej części ,,przedszkolem” działa na podstawie:

 

 1. 1.      Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( tekst jednolity: Dz. U.
  z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami.

 

 1. 2.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późn. zmianami).

 

 1. 3.       Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z 2001r. poz. 624
  z późn. zmianami).

 

 1. 4.      Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526).

 

 1. 5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz  kształcenia   ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.).

 

 1. 6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
  i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).

 

 1. 7.      Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.).

 

 1. 8.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532).

 

 1. 9.      Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia  29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014r. ,  poz. 1170).

 

 1. 10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2014, poz. 1150).

 

 1. 11.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).

 

 1. 12.   Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
   i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
  w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 414).

 

 1. 13.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478).

 

§ 3

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest

      z dochodów własnych gminy Trzcińsko-Zdrój.

 

 1. Obsługę finansową i księgową przedszkola prowadzi Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty w Trzcińsku-Zdroju.

 

§ 4

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę , nauczanie i wychowanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 15.45,
  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od godziny 8.00 do godziny 13.00, z wyjątkiem  dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z uwzględnieniem przerw ustalonych
  w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 1. Zgodnie z potrzebami rodziców dzieci przyprowadzane są do przedszkola od 6.45 do 8.00, a odbierane są od 14.30 do 15.45 z wyjątkiem dzieci realizujących jedynie zajęcia w ramach podstawy programowej od 8.00 do 13.00, dzieci te przyprowadzane są na 8.00, a odbierane o 13.00.

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który jest ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad higieny i ochrony zdrowia, podstawy programowej wychowania przedszkolnego i liczby dzieci w oddziale.

 

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia
  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 5

 

1.  Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie
z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Trzcińsko-Zdrój.

 

2.  Wysokość opłaty o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą ponad wymiar godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

 2a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust 2, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

 1. 3.      Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 na podstawie obowiązującej Uchwały Rady Gminy Trzcińsko-Zdrój
 2. 4.      Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę reguluje porozumienie przedszkolne zawierane między przedszkolem, reprezentowanym przez dyrektora przedszkola a rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka.
 3. 5.      Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielonych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów
  w dzienniku zajęć prowadzonym przez wychowawcę grupy.
 4. 6.      Przedszkole nie może pobierać opłat innych niż opłata ustalona zgodnie z ust 2a.

 

 

§ 6

 1. 1.    Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
 2. 2.    Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z trzech posiłków(śniadanie, obiad, podwieczorek). w przedszkolu ustala  dyrektor przedszkola w porozumieniu
  z organem prowadzącym  na podstawie wyliczeń intendenta.
 3. 3.    Śniadanie stanowi 28 % stawki żywieniowej, obiad 64% stawki żywieniowej, podwieczorek  8% stawki żywieniowej.
 4. 4.    Do wyliczenia odpłatności za wyżywienie dzieci i nauczycieli przedszkola nie dolicza się podatku VAT.
 5. 5.    W przypadku nieobecności dziecka i pracownika w przedszkolu, stawka żywieniowa zostaje odliczona za każdy dzień  po zgłoszeniu  nieobecności,
  w następnym miesiącu. Zgłoszenie nieobecności może być dokonane osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00 i odnotowane w zeszycie zgłoszeń.
 6. 6.    Rodzice lub opiekunowie wnoszą odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu
  naliczoną z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Odpłatności dokonują na wskazane konto w Banku Spółdzielczym w Trzcińsku – Zdroju.
 7. 7.    Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania złożonych
  w karcie zgłoszenia dziecka oświadczeń dotyczących korzystania z usług przedszkola oraz statutu, a w szczególności do terminowego wnoszenia opłat za przedszkole. W przypadku zmiany zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola może cofnąć podanie rodziców do ponownego rozpatrzenia.
 8. 8.    Opłaty na konto rodzice będą uiszczać na podstawie list płatności wywieszonych w gablocie.
 9. 9.    Wobec rodziców zalegających z opłatami, dyrektor przedszkola może zastosować sankcje w postaci zgłoszenia długu do Krajowego Rejestru Długów.
 10. 10.   Jeżeli nie ma możliwości potrącenia nadpłaty za przedszkola, zwrot następuje                                         wyłącznie na wniosek rodzica miesiąc po dokonaniu nadpłaty lub do końca września następnego roku szkolnego.                                                                

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 7

 1. 1.      Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:

1)        wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)        budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3)        kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych
i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek,

4)        rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne
w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5)        stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6)        troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

7)        zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

8)        budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

9)        wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

10)    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

11)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 1. 2.      Do głównych zadań przedszkola należy:

1)        udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie
z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach,

2)        sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

3)        włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci
i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.

Rozdział  III     
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

§ 8

 

      1.   Organami przedszkola są:

  • Dyrektor przedszkola;
  • Pada Pedagogiczna;
  • Rada Rodziców.

§ 9

 

 1. 1.      Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.
 2. 2.      Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi.
 3. 3.      Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1)        kierowanie działalnością placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)        sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomaganie nauczycieli,

3)        przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

4)        gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5)        przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu przedszkole,

6)        wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

7)        planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

8)        organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

9)        współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi oraz jednostkami wspierającymi przedszkole,

10)     kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

11)    branie udziału w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia awansu zawodowego nauczycieli,

12)    przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,

13)    występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,

14)    zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie
z przepisami kodeksu pracy, bhp i ppoż.,

15)    koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

16)    administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
z obowiązującym regulaminem,

17)    prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

18)    występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy przyznane nauczycielowi uprawnienia zostaną naruszone,

19)    dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego,

20)    ustalanie na wniosek Rady Pedagogicznej ramowego rozkładu dnia dla każdego oddziału, który określa dla każdego oddziału: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,

21)    wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

22)    współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

23)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

 

§10

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

 1. 2.      W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2. 3.      Zebrania rady pedagogicznej odbywają się wg harmonogramu ujętego
  w rocznym planie nadzoru pedagogicznego. W miarę potrzeby zwoływane
  są nadzwyczajne zebrania rady pedagogicznej.
 3. 4.      W zebraniu rady pedagogicznej mogą również brać udział , z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jego przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
  i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 4. 5.      Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 5. 6.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)        zatwierdzanie rocznych planów pracy,

2)        przygotowanie i uchwalenie projektu statutu przedszkola i jego zmian,

3)        podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

4)        podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających
do przedszkola,

5)        ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

6)        uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz innych regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.

 1. 7.      Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:

1)        opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela,

2)        opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola,

3)        opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,

4)        przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora,

5)        opiniowanie kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych
w przedszkolu,

6)        wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,

7)        wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

8)        zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych,

9)        opiniowanie programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich przez dyrektora przedszkola,

10)    opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego przed jego uchwaleniem przez radę rodziców.

 1. 8.      Do kompetencji wnioskodawczych rady pedagogicznej należy:

1)        występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze
w przedszkolu,

2)        wybranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

3)        występowanie z wnioskiem o nadanie imienia przedszkolu,

4)        wnioskowanie w sprawie ramowego rozkładu dnia,

5)        wnioskowanie w sprawie oceny pracy nauczyciela,

6)        rozpatrywanie skierowanych do niej wniosków rady rodziców, dotyczących wszystkich spraw przedszkola.

 1. 9.      Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania liczby członków.
 2. 10.  Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 11

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola
  i stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków.
 2. W skład rady rodziców wchodzi przedstawiciel każdej rady oddziałowej                                    wybrany  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.   Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin,
     w którym w szczególności określa się:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

 1. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)     programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,

b)    programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców.

2)        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, który opracowuje dyrektor przedszkola w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3)        opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

4)        opiniowanie zgody dyrektora przedszkola na działanie stowarzyszeń, organizacji (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) na terenie przedszkola,

5)        występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskami o zbadanie działalności przedszkola,

6)        występowanie do rady pedagogicznej, dyrektora z wnioskami, opiniami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola,

7)        wybranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

 1. 7.      W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.
 2. 8.      Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.

§ 12

 1. 1.      Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
 2. 2.      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

§ 13

 

1. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola,
do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisję w składzie:

1)        trzech członków rady pedagogicznej,

2)        trzech członków rady rodziców,

3)        dyrektor, pełniący funkcję przewodniczącego tej komisji.

 1. 3.      Komisja podejmuje decyzję w trybie głosowania.
 2. 4.      Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów (organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny).

Rozdział  IV     
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 14

 

 1. 1.      Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu  o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7).

 

 1. 2.      Szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny określa Gmina Trzcińsko-Zdrój

§ 15

 

 1. 1.      Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego
  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 2. 2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. 3.      Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 4. 4.      Dzieci przyjmuje się do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 5. 5.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny
  na wolne miejsca w przedszkolu.
 6. 6.      Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 7. 7.      O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor. 
 8. 8.      Do  przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta
  i gminy Trzcińsko-Zdrój
 9. 9.      W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 10, niż liczba wolnych miejsc w  przedszkolu przeprowadza się na pierwszym etapie postępowanie rekrutacyjne, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. 10.   Kryteria w ust  11 mają jednakową wartość.

 

 1. 11.   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 2. 12.   Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość punktową.
 3. 13.   Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Trzcińsko-Zdrój są przyjmowani do przedszkola na wolne miejsca. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Trzcińsko-Zdrój przeprowadza się w/w postępowanie rekrutacyjne.
 4. 14.  Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  składa się odpowiednio do dyrektora publicznego przedszkola.
 5. 15.   Wniosek zawiera:

1)      imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru Pesel – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

2)      imiona i nazwiska rodziców kandydata,

3)      adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

4)      adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,

 1. 16.  We wniosku rodzic wskazuje istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie                    i rozwoju psychofizycznym dziecka w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu              w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych. Jeżeli przyjęcie dziecka do przedszkola, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy przedszkola, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko do przedszkola, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

 1. 17.  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata w/w kryteria ustawowe, zgodnie z zapisem w ustawie o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r.
 2. 18.  Do wniosku dołącza się również  dokumenty - oświadczenia, potwierdzające spełnianie wymagań przez kandydata, określone przez organ prowadzący, jako kryteria dodatkowe.
 3. 19.  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ jestem świadomy odpowiedzialności karnej
  za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 4. 20.  Komisja rekrutacyjna powoływana jest przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Przewodniczący sporządza Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.
 5. 21.  Komisja sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
 6. 22.  Komisja podaje do publiczne widomości listę kandydatów zakwalifikowanych                   i niezakwalifikowanych do przedszkola.
 7. 23.  Komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych                              i nieprzyjętych do przedszkola.
 8. 24.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej                              z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 

 1. 25.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem.

 

 1. 26.  Rodzic może wnieść też odwołanie do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej.

 

 1. 27.  Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

 

 1. 28.  Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 1. 29.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego są nadal wolne miejsca dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

 1. 30.  Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzana jest rekrutacja.

 

 1. 31.  Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio w/w przepisy.

 

 1. 32.  Dane osobowe kandydatów - przyjętych, zgromadzone w celach rekrutacyjnych oraz dokumentacja rekrutacyjna przechowywana jest nie dłużej niż do końca okresu, w której dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

 

 1. 33.  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach rekrutacji przechowuje się przez okres roku, chyba, że została wniesiona skarga
  i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 2. 34.  Od 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania
  z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
 3. 35.  Od 1 września 2017 r. dzieci w wieku 3 lat mają prawo do korzystania
  z wychowania przedszkolnego.

§ 16

 1. 1.    Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka nieobjętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
  z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1)        zalegania z odpłatnością za co najmniej dwa okresy płatnicze,

2)        nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu przez 14 dni i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,

3)        zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych oraz odmowy ze strony rodziców (opiekunów prawnych) współpracy z przedszkolem, wychowawcą, specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczna i zdrowotną. 

 1. 2.    Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje na podstawie decyzji dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

 

§ 17

 1. 1.    Szczegółowe zasady organizacji przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
 2. 2.    W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, a także podaje się,
  w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 18

 1. 1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
  w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. 2.      Przedszkole jest placówką czterooddziałową, z oddziałem zamiejscowym
  w Góralicach.
  1. 3.      Ilość oddziałów może ulegać zmianie ze względu na liczbę dzieci oraz organizację pracy w  przedszkolu.

 

 1. 4.      Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.
 2. 5.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.
 3. 6.      W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa niż określona w ust 4.
 4. 7.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.
 5. 8.      W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli,
  w okresach międzyświątecznych, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję
  o łączeniu oddziałów.
 6. 9.      Liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 osób.

§ 19

 1. 1.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą
  i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego.
 2. 2.      Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu, przy czym:

1)        co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2)        co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym , na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.),

3)        najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4)        pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 1. 3.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. 4.      Na wniosek rodziców, za zgoda organu prowadzącego i w porozumieniu
  z dyrektorem przedszkole może organizować bezpłatne zajęcia dodatkowe
 3. 5.      Na wniosek rodziców przedszkole może organizować naukę religii w grupie dzieci 5-6 –letnich zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. 6.       Za zgodą rodziców dzieci mogą uczęszczać na zajęcia z logopedą.
 5. 7.      Od 1 września 2015r. w przedszkolu w ramach godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej  odbywać się będą zajęcia z języka obcego dla pięciolatków.
 6. 8.      Obowiązkowe zajęcia z języka obcego dla młodszych dzieci zostaną zapewnione od 1 września 2017r.
 7. 9.      Przedszkole nie może pobierać innych opłat niż ustalone przez radę gminy (maksymalnie 1 zł za godzinę) w czasie  pobytu dziecka w przedszkolu.
 8. 10.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi  około 15 minut  do 20 minut dla dzieci 3 i 4-letnich oraz 25 minut do  30 minut dla dzieci 5-6 letnich.
 9. 11.   Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
 10. 12.  Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.
 11. 13.  Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziałów lub realizowanych zadań,
  z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 12. 14.  Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciele, w miarę możliwości, opiekują się danym oddziałem dzieci przez cały okres ich uczęszczania do przedszkola.
 13. 15.  Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy danego oddziału opiekę nad dziećmi z danego oddziału pełnią nauczyciele z innych oddziałów, do których przyprowadzono dzieci, wg specjalnie opracowanych procedur.

 

 

§ 20

 1. 1.      Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)        4 sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV),

2)        pomieszczenie do pracy logopedycznej,

3)        szatnie dla dzieci,

4)        pomieszczenia gospodarcze,

5)        łazienki i toalety,

6)        pomieszczenia administracyjne,

7)        pomieszczenia kuchenne,

8)        pomieszczenia piwniczne i strych.

 1. 2.      Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
  z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo-rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci.
 2. 3.      Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
 3. 4.      W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni C, a przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia w porozumieniu
  z organem prowadzącym przedszkole.
 4. 5.      Przedszkole może organizować dla swych wychowanków wyjazdy, wycieczki autokarowe. Szczegółowe zasady organizacji takich wyjazdów określają odrębne przepisy.
 5. 6.      Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane z dyrektorem lub osobą go zastępującą. Szczegółową organizację zajęć poza terenem przedszkola określa Regulamin spacerów i wycieczek organizowanych w Przedszkolu Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

§ 21

 1. 1.      Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy
  i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
 2. 2.      Przedszkole sprawuję opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali przedszkolnej, do chwili odebrania dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
 3. 3.      Dziecko oddane pod opiekę przedszkola może być wydane rodzicom, opiekunom prawnym i innym osobom upoważnionym na piśmie przez rodziców. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz pesel wskazanej przez rodziców osoby upoważnionej i własnoręczny podpis rodzica.
 4. 4.      Dzieci nie są wydawane osobom nietrzeźwym.
 5. 5.      Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

§ 22

 1. 1.      Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu.
 2. 2.      W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka
  i innych osób z placówki, nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
 3. 3.      W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice, opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc.
 4. 4.      W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw, chyba że rodzice przedstawią zaświadczenie lekarskie z zaleceniem podawania lekarstwa lub innych zabiegów pielęgniarskich, dziecku przewlekle choremu, w czasie jego pobytu w przedszkolu, ze wskazaniem dawkowania oraz sposobu użycia leku wraz z informacją przekazaną dyrektorowi przedszkola i po wyrażeniu zgody przez nauczyciela do wykonywania tych czynności pielęgniarskich.
 5. 5.      Po przebyciu przez dziecko choroby zakaźnej, rodzic zobowiązany jest przedstawić nauczycielowi zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność dziecka do pobytu   w przedszkolu.

Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 23

 1. 1.      W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i odpowiednie kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. 2.      Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, kwalifikacje, prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczycieli i przepisy wykonawcze.

 

 1. 3.      Do wykonywania prac administracyjno-gospodarczych zatrudnieni są pracownicy w liczbie uzależnionej od potrzeb w roku szkolnym. Strukturę potrzeb limituje projekt organizacji przedszkola, liczbę pracowników ustala dyrektor a zatwierdza organ prowadzący.

 

 1. 4.      Nauczyciele zobowiązani są:

1)        rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną
i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

2)        wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju,

3)        dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

4)        dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

5)        kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

 1. 5.      Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1)        planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie
z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

2)        wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności
i zainteresowań,

3)        prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców,

4)        stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

5)        zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu
i w czasie wycieczek oraz spacerów,

6)        współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

7)        planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

8)        dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę
o estetykę pomieszczeń,

9)        eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, wyrównawczych,

10)    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

11)    realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

12)    czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień
i uchwał,

13)    inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowych,

14)    realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 1. 6.      Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej
  i metodycznej pomocy ze strony opiekuna stażu, dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej oraz specjalistów, instytucji naukowo-oświatowych.
 2. 7.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
  i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

1)        poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

2)        ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

3)        włączenia ich w działalność przedszkola,

 1. 8.      Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
 2. 9.      Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.
 3. 10.  Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola
  o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.
 4. 11.  Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel obowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.
 5. 12.  Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom wymienionym w § 23 ust. 2.
 6. 13.  Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych przez odrębne przepisy.
 7. 14.  W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wyznaczony nauczyciel, wskazany w stosownym zarządzeniu Burmistrza  Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 24

 1. 1.      W przedszkolu może pracować psycholog, nauczyciel realizujący terapię pedagogiczną. Psycholog, terapeuta może być zatrudniony w przedszkolu lub oddelegowany do pracy w danym przedszkolu przez rejonową poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub nauczyciel zatrudniony w przedszkolu może mieć przyznane nadgodziny na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w danym roku szkolnym po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 2. 2.      Psycholog, terapeuta w przedszkolu otacza opieką wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających niepowodzenia w nauce i sprawiających trudności wychowawcze.
 3. 3.      W szczególności do zadań psychologa, terapeuty należy:

1)        współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej,

2)        prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci,

3)        prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

4)        współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców,

5)        prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli,

6)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. 4.      Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wykonuje każdy wychowawca w swojej grupie na bieżąco.

§ 25

 1. 1.      W przedszkolu może być zatrudniony logopeda, który otacza opieką dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających wady wymowy. W pierwszej kolejności opieką logopedyczną obejmuje się dzieci  5, 6-letnie.
 2. 2.      W szczególności do zadań logopedy należy:

1)        prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej,

2)        diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia
z dzieckiem,

3)        prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,
w zależności od rozpoznanych potrzeb,

4)        współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń wymowy oraz prowadzenia zabaw i ćwiczeń usprawniających narządy mowy,

5)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,

6)        prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli
i rodziców,

7)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 26

 1. 1.      W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel realizujący gimnastykę korekcyjną, który otacza opieką dzieci , których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających wady postawy, określone przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę.
 2. 2.      W szczególności do zadań nauczyciela rehabilitanta należy:

1)        prowadzenie ćwiczeń indywidualnych i grupowych dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

2)        współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń postawy oraz prowadzenia zabaw i ćwiczeń usprawniających zaburzenie,

3)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń postawy, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,

4)        prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli
i rodziców,

5)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27

 1. 1.      W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy samorządowi  na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.
 2. 2.      W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby placówki dyrektor ustala zakres zadań
  i obowiązków pracowników samorządowych.
 3. 3.      Dyrektor zobowiązany jest do zapoznania każdego pracownika samorządowego ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym,
  co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem.
 4. 4.      Stosunek pracy pracowników samorządowych regulują odrębne przepisy.

§ 28

 1. 1.      Do podstawowych zadań i obowiązków samodzielnego referenta do spraw żywienia i zaopatrzenia należy w szczególności:

 

1)        opracowywanie jadłospisów w porozumieniu z dyrektorem i kucharką, zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością.

2)        sporządzanie raportów żywieniowych i wydawanie na ich podstawie artykułów żywnościowych,

3)        prowadzenie kalkulacji posiłków i nie dopuszczanie do przekroczenia ustalonych stawek żywieniowych,

4)        dokonywanie zakupów żywności, środków czystości i innych artykułów niezbędnych w placówce,

5)        prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

6)        sprawdzanie rachunków pod względem merytorycznym,

7)        prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami higieny żywienia zbiorowego i HCCP zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)        wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora.

§ 29

 1. 1.      Do podstawowych zadań i obowiązków kucharki należy w szczególności:

1)        kierowanie pracą kuchni,

2)        przyrządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem i normami żywieniowymi,

3)        dbanie o czystość kuchni, urządzeń i sprzętu kuchennego,

4)        przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HCCP,

5)        codzienne sporządzanie próbek żywieniowych na potrzeby SANEPIDU,

6)        prowadzenie podręcznego magazynu,

7)        wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających
z organizacji pracy przedszkola.

§ 30

 1. 1.      Do podstawowych zadań i obowiązków woźnej  oddziałowej należy
  w szczególności:

1)        utrzymywanie w czystości pomieszczeń  jej powierzonych,

2)        pobieranie z kuchni posiłków dla dzieci i wydawanie ich poszczególnym dzieciom,

3)        pomaganie w karmieniu i wykonywaniu przez dzieci czynności samoobsługowych,

4)        pomaganie nauczycielce w dozorowaniu dzieci podczas wycieczek
i spacerów,

5)        odpowiedzialność za powierzony sprzęt,

6)        spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczycielkę danego oddziału,

7)        pomaganie w przygotowaniu pomocy do zajęć,

8)        wykonywanie innych czynności pomocniczych wynikających z ramowego rozkładu dnia,

9)         wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy w przedszkola.

§ 31

 1. 1.      Do podstawowych zadań i obowiązków konserwatora- palacza należy
  w szczególności:

1)        dbanie o bezpieczeństwo mienia przedszkolnego,

2)        pełnienie służby w budynku i nie wpuszczanie na jego teren osób niepowołanych,

3)        dbanie o wyznaczony teren zielony,

4)        wykonywanie drobnych napraw sprzętu przedszkolnego,

5)        dbanie o czystość i ład w piwnicy,

6)        sygnalizowanie wszelkich uszkodzeń sprzętu i narzędzi,

7)        włączanie i wyłączanie systemu alarmowego,

8)        pomoc w przenoszeniu towarów,

9)        konserwacja grzejników i ich odpowietrzanie,

10)    nadzór nad obiektem przedszkola i składem opału,

11)    palenie w piecu w kotłowni przedszkola,

12)    utrzymanie odpowiedniej temperatury grzewczej,

13)    bieżące, systematyczne czyszczenie pieca co i jego konserwacja,

14)    donoszenie opału do pomieszczenia kotłowni co, wynoszenie popiołu,

15)    porządkowanie i białkowanie kotłowni po sezonie grzewczym,

16)    zakonserwowanie i zabezpieczenie pieca co na okres letni,

17)    wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy w przedszkolu.

18)    Wszelkie sprawy związane z pracą, które nie zostały omówione w zakresie czynności będą rozwiązywane na podstawie Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy.

§ 32

 1. 1.      Do podstawowych zadań i obowiązków sprzątaczki należy w szczególności:

1)        dbanie o bezpieczeństwo mienia przedszkolnego,

2)        sprzątanie sal i pozostałych pomieszczeń w przedszkolu,

3)        mycie i dezynfekowanie zabawek i pomocy dydaktycznych,

4)        mycie okien ,

5)        pranie firanek, ręczników i ścierek,

6)        mycie lamp oświetleniowych wewnątrz przedszkola,

7)        trzepanie dywanów,

8)        wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy w przedszkolu.

§ 33

 1. 1.      Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności :

1)        wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwu dzieci,

2)        udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,

3)        informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

 1. 2.      Wszyscy pracownicy samorządowi muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.
 2. 3.      Szczegółowe zadania i obowiązki dla poszczególnych pracowników samorządowych określają ich zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikające z niniejszego statutu, regulaminu pracy oraz kart stanowiskowych oraz innych wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dyrektora przedszkola.

Rozdział VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 34

 1. 1.      Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. 2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak : odpowiedni poziom rozwoju dziecka, rodzeństwo w przedszkolu, dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. 3.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
  w którym dziecko kończy 8 lat.

§ 35

 1. 1.      Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.

§ 36

 1. 1.      Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. 2.      Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, opiekunowie prawni na początku każdego roku szkolnego.
 3. 3.      W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są do pisemnego złożenia oświadczenia dyrektorowi przedszkola.
 4. 4.      Opłata składki na ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolna.

§ 37

 1. 1.      Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. 2.      Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawa do:

1)        uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów, stanie gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy przedszkola,

2)        uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,

3)        wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków
z obserwacji pracy przedszkola,

4)        wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – radę rodziców,

5)        zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktycznej i wychowawczej.

§ 38

 1. 1.      W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców, opiekunów prawnych dziecka należy:

1)        przestrzeganie niniejszego statutu,

2)        respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

3)        przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo i zgodnie z rozkładem dnia,

4)        terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5)        informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
a zwłaszcza niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych
i chorobach zakaźnych,

6)        kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych
i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

7)        udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku,

8)        punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział w organizowanych zajęciach oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa,

9)        nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im samym oraz innym dzieciom,

10)    wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

 1. 2.      Za zniszczone przez wychowanków mienie przedszkola odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice. Rodzice zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.
 2. 3.      Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do :

1)        dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,

2)        zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

 1. 4.      Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. 5.      Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
  w przedszkolu należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  w przedszkolu.
 3. 6.      Rodzice zobowiązani są do wdrażania i przestrzegania zasad postępowania dziecka w przedszkolu ustalonych w Kodeksie Przedszkolaka.

§ 39

 1. 1.      Formy współpracy przedszkola z rodzicami :

1)        zebrania ogólne,

2)        zebrania grupowe,

3)        konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami
i specjalistami,

4)        zajęcia otwarte,

5)        imprezy i uroczystości z udziałem rodziców,

6)        kącik dla rodziców,

7)        spotkania i zebrania rady rodziców,

8)        w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych organizuje się na terenie przedszkola zebrania szkoleniowe dla rodziców, na które są zapraszani przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej lub inni specjaliści.

 

Rozdział  VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 40

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i pracowników samorządowych.

 

§ 41

 

 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się wywieszenia statutu na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

§ 42

 

 1. 1.      Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 43

 

 1. 1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 44

 

 

1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 45

 

1. Traci moc statut uchwalony przez radę pedagogiczną dnia 29.08. 2011 r.

      2.  Powyższy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

                                                                                               Trzcińsko-Zdrój, 31 sierpnia 2015r.

                                                                                                    Bogumiła Gardziejewska

                                                                                                     Dyrektor Przedszkola

Copyright © 2013. Przedszkole Miejskie Trzcińsko-Zdrój Rights Reserved.