Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Trzcińskie Przedszkolaki

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Trzcińskie Przedszkolaki” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 

§ 2.

 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 ze zm.), oraz na podstawie niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3.

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jej władz jest miasto Trzcińsko – Zdrój.

§ 4.

1. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia oraz oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Stowarzyszenie ma prawo należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 5.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków, za którą nie pobierają wynagrodzenia.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6.

 

Celem Stowarzyszenia jest: Prowadzenie i wspieranie działalności Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku – Zdroju, w tym w szczególności:

1.Organizowanie spotkań, wycieczek, imprez, integrujących środowisko lokalne i różne pokolenia mieszkańców od dzieci do seniorów.

2. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej Przedszkola.

3. Pozyskiwanie funduszy na działania innowacyjne Przedszkola oraz wyposażenie Przedszkola w sprzęty, zabawki oraz pomoce dydaktyczne.

4. Współudział w podnoszeniu poziomu usług świadczonych w Przedszkolu.

5. Aktywizację, integrację i zwiększenie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami Przedszkola, a także szerokie działania skierowane przez społeczność Przedszkola (dzieci, rodziców, kadrę pedagogiczną) na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym nie uczęszczających do Przedszkola.

6. Stwarzanie warunków do rozwoju psychoruchowego dzieci oraz wyrównywania szans pomiędzy dziećmi ze wsi i miasta.

7. Uczestniczenie w życiu kulturalno-społecznym miasta i regionu.

8. Inicjowanie różnych form współpracy przedszkola z rodzicami.

9. Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych, turystyki, służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych istnień.

10. Poznawanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.

11. Dążenie do rozwijania twórczych, indywidualnych osobowości dzieci a także ochrona praw dziecka.

12. Pomoc społeczna dzieciom z rodzin najuboższych, wyrównywanie ich szans na dobry start edukacyjny.

13. Aktywizacja rodziców dzieci w wieku przedszkolnym do efektywnego, sprzyjającego rozwojowi dzieci, spędzania czasu.

14. Pomoc dzieciom z problemami zdrowotnymi i wyrównywanie ich szans edukacyjnych.

§ 7.

Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję Przedszkola.

2. Współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

3. Współudział w rozwijaniu i doskonaleniu systemu wychowania i ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym.

4. Organizowanie aukcji, konkursów, kiermaszów, spektakli, itp.

5. Działania charytatywne i inne, takie jak:

a.) współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz pomocy dzieciom,

b.) współpraca z organami władzy samorządowej,

c.) współpraca z organizacjami gospodarczymi,

d.) działania integrujące ludzi ze środowiska lokalnego

6. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia

7. Wskazywanie, opracowywanie, popularyzowanie i realizowanie różnorodnych form pomocy związanych z działalnością Przedszkola.

8. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i działaniom Przedszkola.

§ 8.

1. Stowarzyszenie dla prowadzenia swoich spraw i prowadzenia działalności może zatrudniać pracowników, a także może korzystać z usług innych podmiotów.

2. Stowarzyszenie dla prowadzenia swej działalności może korzystać ze środków zebranych ze składek członkowskich swoich członków oraz środków uzyskanych od jednostek patronackich, samorządowych i sponsorujących.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

 

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych

2. Wspierających

3. Honorowych

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, a także obcokrajowiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli złoży pisemną deklarację o wstąpieniu do Stowarzyszenia, będzie przestrzegał postanowień statutu.

§ 10.

1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą wpisu Stowarzyszenia do rejestru.

3. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

§ 11.

 

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach Walnego Zebrania

Członków,

2. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia dotyczących jego działalności,

3. Zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia dotyczących jego działalności,

4. Korzystania z urządzeń wspólnych Stowarzyszenia w ustalonym zakresie ich działania,

5. Wnioskowania o objecie ochroną prawną w sprawach wynikających z celów Stowarzyszenia w granicach ustalonych przepisami prawa.

§ 12.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

2. Przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz jego regulaminu,

3. Opłacenia składek członkowskich,

4. Przestrzegania solidarności koleżeńskiej i dyscypliny organizacyjnej.

§ 13.

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

1. Śmierci członka

2. Dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia

3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, regulaminu Stowarzyszenia lub z powodu działania członka na szkodę Stowarzyszenia.

§ 14.

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą lub okresową pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia przez jego Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 11 pkt 3,4,5 oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

3. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

4. Członkostwo członka wspierającego ustaje w przypadku:

4.1. Dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi na piśmie.

4.2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu w związku ze zmianą działalności lub utratą osobowości prawnej.

§ 15.

1. Od uchwał Zarządu podjętych w sprawach skreślenia z listy członków i wykluczenia ze Stowarzyszenia służy członkowi zwyczajnemu i członkowi wspierającemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o skreśleniu lub wykluczeniu go ze Stowarzyszenia.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w powyższej sprawie jest ostateczna.

§ 16.

1.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek jego Zarządu.

3. Członek honorowy może brać udział w walnym zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd Stowarzyszenia

3. Komisja Rewizyjna

§ 18.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, przy czym termin, miejsce oraz porządek dzienny obrad Walnego Zebrania Członków powinny być podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia, nie później niż na 14 dni przed datą zebrania (decyduje data stempla pocztowego).

3. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:

3.1. Członkowie Wspierający i Honorowi Stowarzyszenie.

3.2. Osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Walne Zgromadzenie wybiera każdorazowo Przewodniczącego.

§ 19.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

2. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.

3. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Analiza i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz udzielanie lub nieudzielanie skwitowania ustępującemu Zarządowi.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach określenia wysokości składek członkowskich.

6. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

8. Zatwierdzanie uchwał dotyczących planów działalności Stowarzyszenia na kolejny rok.

9. Powoływanie komisji likwidacyjnej w przypadku likwidacji Stowarzyszenia.

10. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przeznaczenia majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

§ 20.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 21.

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.

2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorąca udział w głosowaniu.

§ 22.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 osób, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów.

§ 23.

Prezes Zarządu jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia.

§ 24.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na pół roku.

§ 25.

W przypadku zdekompletowania składu Zarządu w czasie jego kadencji może on uzupełnić swój skład, nie więcej jednak, jak o 2 członków pochodzących z wyboru.

 

KOMPETENCJE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

§ 26.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwalanie rocznych planów pracy, budżetu i regulaminów.

3. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

4. Przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków.

5. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

6. Przyjmowanie członków oraz prowadzenie rejestru członków.

7. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Członków Zarządu.

8. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych dla wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania.

§ 27.

1. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Przy równej ilości „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA – JEJ SKŁAD I KOMPETENCJE

§ 28.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, spośród których Komisja wybiera Przewodniczącego.

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

3. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w sposób jawny, chyba że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorących udział w głosowaniu.

4. W przypadku zdekompletowania komisji w czasie jej kadencji, może ona uzupełnić swój skład, nie więcej jednak jak o 2 członków pochodzących z wyboru.

§ 29.

Do szczególnych zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola działalności gospodarczo - finansowej Stowarzyszenia.

2. Zatwierdzanie bilansu rocznego i składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium (skwitowania) Zarządowi Stowarzyszenia.

3. Inicjatywa zwoływania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 30.

 

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

§ 31.

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 34.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1. Nieruchomości i rzeczy ruchome stanowiące własność Stowarzyszenia.

2. Fundusze Stowarzyszenia, na które składają się:

2.1. Dotacje, darowizny, subwencje, wpływy z 1% podatku.

2.2. Wpływy ze składek członkowskich,

2.3. Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia przez Stowarzyszenie imprez, spotkań itp.

§ 35.

Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd. Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań o charakterze majątkowym, wymagane jest łączne działanie 2 członków Zarządu.

§ 36.

1. Fundusze Stowarzyszenia wymienione w 34. ust. 2, służą realizacji zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie dysponuje swoim majątkiem do realizacji celów statutowych, w związku z czym zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Stowarzyszenia zobowiązań jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

1. Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 członków Stowarzyszenia.

2. Pozostałe uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków.

3. W razie braku kworum w wyznaczonym terminie, drugi termin głosowania można wyznaczyć w tym samym dniu, o godzinę później.

4. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na kworum i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.

5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Data dodania: 2018-10-29 13:59:00
Data edycji: 2018-10-29 13:59:05
Ilość wyświetleń: 111
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Zadzwoń Wyślij e-mail