Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Propozycje zabaw na czas zawieszenia zajęć

O naszym przedszkolu

Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju zlokalizowane jest w samym centrum miasta przy ulicy Kościuszki 7. 

Od wielu lat zapewnia edukację przedszkolną najmłodszym mieszkańcom gminy Trzcińsko-Zdrój. Do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 72 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest w czterech grupach :

 • Słoneczka  - najmłodsza grupa łączona – wychowawca: Bogumiła Gardziejewska
 • Biedronki  - grupa łączona – wychowawca: Elżbieta Herbin, Anna Skiba
 • Jeżyki – grupa sześciolatków – wychowawca: Katarzyna Rostowska, Elwira Woźniewska

Dyrektorem Przedszkola  od 01.07.2019 r. jest mgr Anna Skiba.

Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Trzcińsko – Zdrój a nadzór  sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.  

 • Do dyspozycji dzieci w budynku przedszkola  w Trzcińsku-Zdroju są 3  sale wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęty, kąciki zainteresowań, które sprzyjają zabawie  wspomagając  rozwój dzieci.
 • Wyposażenie sal będzie systematycznie uzupełniane.
 • Przy przedszkolu znajduje duży plac zielony

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

Placówka czynna jest 9 godzin dziennie od 6.45 do 15.45.

Zgodnie z potrzebami rodziców dzieci przyprowadzane są do przedszkola od 6.45 do 8.00, a odbierane są od 14.30 do 15.45 z wyjątkiem dzieci realizujących jedynie zajęcia w ramach podstawy programowej od 8.00 do 13.00, dzieci te przyprowadzane są o 8.00 a odbierane o 13.00

Placówka prowadzi żywienie dzieci zgodnie z życzeniami rodziców i wymogami Sanepidu.

Kuchnia zapewnia domowe posiłki o stałych porach dla poszczególnych grup:

 • śniadanie 8.30, 8.50, 9.20
 • obiad  od 11.30 do 12.40
 • podwieczorek 14.20

Nauczyciele placówki to pedagodzy wykwalifikowani, pełni ciepła i oddani swojej pracy, dbający o to, aby dzieci czuły się bezpieczne i szczęśliwe i aby w przedszkolu panowała  atmosfera ciepła oraz zrozumienia.

Szczególny nacisk kładziemy na to, aby dzieci czuły się kochane i akceptowane.

Z dziećmi prowadzone są zabawy i zajęcia rozwijające mowę, spostrzegawczość, myślenie a także zajęcia matematyczne, plastyczne, umuzykalniające, ruchowe, przyrodnicze, itp.

Przedszkole zapewnia również pomoc specjalistów, logopedy i oligofrenopedagoga.

 

Celem naszego przedszkola jest :

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresu i porażek;
 • rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
 • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Data dodania: 2018-10-29 13:39:53
Data edycji: 2019-09-25 12:04:08
Ilość wyświetleń: 847
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Zadzwoń Wyślij e-mail